Aritech_presentation

Ari-tech Startup Connext 2022

Deemmi เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในงาน Ari-tech Startup Connext 2022 ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2022 โดยงานในครั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพ ให้มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานหรือบริการที่น่าสนใจและตอบโจทย์ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือองค์กร และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกให้เกิดการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ที่จะทำให้สามารถขยายตลาดให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ตลอดจนสร้างโอกาสให้ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ และได้รับการร่วมลงทุน

Ari-tech startup connext 2022
Share
Line
Email