fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว​

บริษัท ดีมมี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Deemmi consultants Co., Ltd: Deemmi) (“เรา” หรือ “บริษัท”) ดำเนินกิจการเว็บไซต์ www.Deemmi.com (“เว็บไซต์”) รวมทั้ง บริการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ออนไลน์ (Animal Teleconsultation) นโยบายนี้นำมาใช้กับเว็บไซต์ของเรารวมทั้ง บริการและการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เรามี ซึ่งรวมกันแล้ว เรียกว่า “บริการ”

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ เมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในบราวเซอร์ โดยทั่วไปคุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อ “จดจำ” ตัวคุณและความชื่นชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “เซสชั่นคุกกี้”) หรือการเข้าชมซ้ำหลาย ๆ ครั้ง (โดยใช้ “เพอซิสเทนท์คุกกี้)

Deemmi ให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่แบ่งปันในเว็บไซต์ และ/หรือบริการ ของเราจะได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้เป็นความลับ คุณยินยอม หรืออนุญาตให้นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ (Personally Identifiable Information: PII) และข้อมูลประวัติ และสุขภาพสัตว์ในความครอบครองของคุณ (Animal Record and Health Information: ARHI) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้การใช้และการเปิดเผยซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของผู้ให้บริการสุขภาพสัตว์ กับผู้ที่คุณมีการสื่อสารระหว่างกันผ่านบริการดังได้อธิบาย ไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการดังกล่าวได้ให้ไว้แก่คุณ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

PII คือข้อมูลที่ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ อีเมล และไลน์ไอดี ส่วน ARHI คือข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติ วิดีทัศน์ รูปถ่าย สุขภาพ และการประกันภัยสัตว์เลี้ยงในครอบครองของผู้ใช้งาน โดย Deemmi จะเก็บข้อมูล ARHI และข้อมูล PII อื่น ๆ ที่คุณได้ให้ไว้โดยสมัครใจ เนื่องจากความเป็นส่วนตัวถือเป็นหลักสำคัญสูงสุด เราจึงให้คำมั่นในการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับซึ่งข้อมูล PII และข้อมูล ARHI ทั้งหมด ที่ระบุตัวบุคคล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเกี่ยวข้องกับสภาวะด้านสุขภาพของสัตว์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสัตว์นั้นหรือไม่ก็ตาม

2. วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณและสัตว์ในครอบครองไปใช้

เราให้ความสำคัญในการให้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อให้คุณได้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพสัตว์จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย โดยที่ Deemmi จะเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการของเราให้คุณทราบเท่านั้น รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลวิจัยการตลาด เราใช้ข้อมูลดังกล่าวและแบ่งปันข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่หุ้นส่วนของเรา เพื่อการดำเนินการให้บริการที่มีสัญญาไว้กับเราเท่านั้น นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูล PII เพื่อทำการตลาด การติดตามและปรับปรุงการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น เราจะไม่จำหน่ายซึ่งข้อมูล PII ที่เราเก็บรวบรวมไว้เด็ดขาด

Deemmi มีเว็บล็อกในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมทุกท่านที่เข้าใช้เว็บไซต์และใช้บริการ โดยที่เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ซึ่งบันทึกเหล่านี้จะประกอบ ด้วยข้อมูล IP address ประเภทของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลและเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการ และหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

เว็บล็อกทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยที่มีพนักงานและผู้รับเหมาจำนวนจำกัดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นั้น จะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานด้วย

การเก็บรวบรวม IP Address ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งดำเนินการโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ โดย Deemmi ใช้ IP Address ในการคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์ปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของเรา บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามพื้นที่ ภูมิภาคที่คุณค้นหาเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจถูกขอให้ป้อนข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีการลงทะเบียนใช้โปรแกรมสาธิต ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เข้าถึงฟรีคอนเทนท์ของเรา หรือแจ้งคำร้องต่าง ๆ ตัวอย่างฟรีคอนเทนท์ ได้แก่ สัมมนาออนไลน์ กรณีศึกษา วิดีโอ บทความและเอกสาร เราอาจเก็บชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ เชื้อชาติ การศึกษา เสียง วิดีทัศน์และรูปถ่าย รวมทั้งข้อมูลประวัติ วิดีทัศน์ รูปถ่าย สุขภาพ และการประกันภัยสัตว์เลี้ยงในครอบครองของผู้ใช้งาน ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อเกี่ยวกับคำร้องขอของคุณ (เช่น คำร้องขอใช้โปรแกรมสาธิต หรือการยื่นแบบฟอร์มขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา) หรือการจัดทำเนื้อหาให้คุณตามที่มีการร้องขอ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลของตัวคุณเอง คุณยอมรับว่าคุณมีสิทธิ กระทำการดังกล่าวได้และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณมีข้อซักถาม ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน เราอาจเก็บรวบรวมชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณไว้ (เช่น ที่อยู่ อีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์) เพื่อที่เราได้สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณได้ นอกจากนั้นเราอาจเก็บบันทึกการติดต่อกันทางจดหมายไว้เพื่อช่วยเหลือคุณในอนาคต

หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารทางการตลาดจาก Deemmi เราจะเก็บรวบรวมชื่อ และที่อยู่อีเมลของคุณไว้ เพื่อส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ โดยคุณอาจได้รับการเพิ่มรายชื่อเข้าไปยังบัญชีรายชื่อการตลาดของเรา เมื่อคุณสร้างบัญชีกับ Deemmi

หากคุณสมัครงานที่ Deemmi คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ข้อมูลที่มีอยู่ในประวัติย่อ จดหมายปะหน้า หรือเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและตอบรับการสมัครงานของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนคุณและสัตว์ในครอบครอง

สำหรับการคุ้มครองของคุณและสัตว์ในครอบครอง เราอาจจำเป็นต้องตรวจยืนยันอัตลักษณ์ของคุณ ก่อนการดำเนินการตามคำขอของคุณในการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง คัด สำเนาหรือจำกัดการใช้งานข้อมูล PII ของคุณ โดยเราจะใช้ที่อยู่อีเมลจากคำขอของคุณในการระบุข้อมูล PII ที่ Deemmi รวบรวมและจัดเก็บไว้ เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุดภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย เราอาจมีความจำเป็นต้องรักษาข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อให้การทำธุรกรรมที่คุณได้เริ่มทำไว้ก่อนหน้าที่จะยื่นคำร้องขอ เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบทิ้ง หรือในกรณีที่คุณมีบัญชีที่เปิดไว้แล้วซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการของเรานั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูล PII ของคุณไว้เป็นระยะเวลาตามที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายอนุญาตหรือมีความจำเป็นให้การเก็บรักษามีระยะเวลานานกว่านั้น คุณสามารถยืนยันการรับข้อความจาก Deemmi ได้ รวมทั้งยกเลิกการรับข้อความการตลาด หรือข้อมูลการค้นหาตลาด หรือปรับเปลี่ยนอีเมลตามความชอบของคุณได้

การยืนยันการรับอีเมล การปรับเปลี่ยนแก้ไขอีเมลและข้อมูลตามความชอบของคุณ หรือการยกเลิกการติดต่อสื่อสาร สามารถไปที่ deemmi.info@gmail.com เมื่อมีการยืนยันการรับอีเมลจาก Deemmi คุณตกลงว่าข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผล ได้แก่ การปรับเปลี่ยนบันทึกของคุณให้สอดคล้องกับคำ ร้องที่มีการยืนยันเพื่อรับอีเมลและการติดตามอีเมลเหล่านั้น เช่น เมื่อคุณเปิดอีเมลและเมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ โดยเราใช้ข้อมูลนั้นในการกำหนดเนื้อหาที่ตรงใจคุณ เพื่อกำหนดประสบการณ์เฉพาะบุคคลของคุณกับทาง Deemmi รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การกำหนดความสนใจของคุณต่อบริการของเรา ทั้งนี้หากคุณไม่ต้องการให้มีการประมวลผลข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลจากทาง Deemmi หรืองดรับการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เราจะใส่ลิงค์เพื่อปรับเปลี่ยนอีเมลของคุณหรือยกเลิกรับการสื่อทางการตลาดทุกประเภท โปรดทราบว่าคุณอาจได้รับข้อความที่เกี่ยวกับธุรกรรมและข้อความเกี่ยวกับบัญชี จากทางเราต่อไปหลังจากการยกเลิก เช่น การแจ้งเตือนระงับการทำงานของระบบชั่วคราว

4. วิธีการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณและสัตว์ในครอบครอง

หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งถึงวิธีการที่ Deemmi จะใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณและสัตว์ในครอบครอง แม้หนังสือแจ้งฉบับนี้จะไม่ได้กล่าวถึงการนำและการเปิดเผยทุกประเภท แต่การใช้และการเปิดเผยทุกประเภทจะเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับสัตว์

4.1 ด้านการรักษา

เราอาจใช้ข้อมูลสัตว์ของคุณ สำหรับการให้การรักษาหรือบริการทางสัตวแพทย์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลสัตว์ของคุณแก่สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลหรือการรักษา นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของสัตว์ของคุณกับบุคลากรของทาง Deemmi หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่บุคลากรของ Deemmi หน่วยงาน หรือสถานพยาบาลสัตว์อื่น ๆ เพื่อให้บริการหรือประสานความร่วมมือในการรักษา เช่น ประวัติสัตว์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจด้วยรังสีเอกซ์ หรือประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลสัตว์ของคุณแก่บุคคลภายนอก Deemmi ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

4.2 ด้านการชำระเงิน

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณ เพื่อทำการแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่ารักษาและค่าบริการแก่คุณที่ได้รับการบริการจาก Deemmi จากบริษัทประกันภัย หรือบุคคลที่สาม โดยเราอาจแจ้งแผนการดูแลสุขภาพสัตว์แก่คุณ เพื่อให้ตัดสินใจว่าแผน ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการหรือไม่

4.3 ด้านการดำเนินการรักษาพยาบาล

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณ สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ของ Deemmi ซึ่งการใช้และเปิดเผยเหล่านี้ ทำขึ้นเพื่อคุณภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาของบุคลากร นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณอาจถูกนำไปใช้และเปิดเผยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นไปตามข้อผูกพันทางสัญญา ข้อเรียกร้องตามกฎหมาย ข้อข้องใจ หรือการฟ้องร้องทางคดี สัญญาการรักษาพยาบาล บริการด้านกฎหมาย การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ การขายของ Deemmi บางส่วน หรือทั้งหมดให้แก่อีกบริษัทหนึ่ง การรับประกันและกิจกรรมการประกันภัยอื่น ๆ และเพื่อดำเนินกิจการของ Deemmi ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการรักษาและบริการต่าง ๆ ให้แก่สัตว์ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการด้านสุขภาพอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการดำเนินงานและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

4.4 การแจ้งเตือนการนัดหมาย

เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนว่าคุณมีนัดกับ Deemmi

4.5 ทางเลือกการรักษา

เราอาจแจ้งให้คุณทราบหรือแนะนำทางเลือกการรักษาที่เป็นไปได้ที่คุณอาจสนใจ

4.6 กิจกรรมด้านข่าวสาร

Deemmi อาจติดต่อคุณหรือสมาชิกครอบครัวของคุณคนใดคนหนึ่งเพื่อพูดคุยว่าคุณต้องการออกสื่อหรือข่าวสารหรือไม่ โดยที่ Deemmi อาจให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ออนไลน์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจพอที่จะเป็นข่าวสารได้ นักข่าวอาจทำการสัมภาษณ์ Deemmi เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ออนไลน์ต่าง ๆ ที่อาจพาดพิงหรือเกี่ยวข้องกับคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลสัตว์ของคุณให้แก่บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกครอบครัว ผู้แทนส่วนตัว หรือบุคคลใดก็ตามที่คุณระบุ

4.7 การวิจัย

Deemmi อาจมีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นครั้งคราว โดยโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย Deemmi จะได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการตรวจสอบพิเศษเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย สวัสดิภาพของสัตว์ในครอบครองของคุณ โดยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณอาจมีความสำคัญกับการวิจัยในอนาคต และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัยภายใต้ข้อกำหนด กฎหมายของประเทศไทย ในบางครั้งนักวิจัยจะทำการติดต่อเพื่อสอบถามถึงความสนใจในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย การลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย มีโอกาสได้ซักถามปัญหา และแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโดยการลงนามในแบบฟอร์มการยินยอมแล้วเท่านั้น เมื่อได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการตรวจสอบพิเศษแล้ว อาจมีการดำเนินการศึกษาวิจัยอื่น ๆ ซึ่งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณอีก ทั้งนี้การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการรักษาหรือสวัสดิภาพ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยอาจเกี่ยวข้องกับการทบทวนเวชระเบียน เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของสัตว์ป่วยที่ได้รับการรักษาที่แตกต่างกัน เป็นต้น

เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณเมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการป้องกันอันตรายหรือความปลอดภัย เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณเมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันหรือลดอันตรายร้ายแรงและฉุกเฉินต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของสัตว์ของคุณ รวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะหรือบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นการเปิดเผยแก่บุคคลที่สามารถช่วยหยุดยั้งหรือลดอันตรายได้

4.8 การเปิดเผยด้านสาธารณสุข

เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสาธารณสุข ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยทั่วไป ได้แก่

 • ป้องกันหรือควบคุมโรค การบาดเจ็บหรือพิการ
 • รายงานเหตุการณ์สำคัญ ๆ เช่น การเสียชีวิต
 • รายงานการทารุณกรรมสัตว์
 • รายงานเหตุการณ์ซึ่งเป็นอันตรายหรือการควบคุมดูแลที่เกี่ยวกับอาหาร ยา หรือข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
 • แจ้งบุคคลที่คืน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้ แจ้งบุคคลที่สัตว์ในครอบครองอาจเคยเป็นโรค หรืออาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่กระจายโรค หรืออาการป่วย
 • แจ้งหน่วยงานภาครัฐเมื่อเห็นว่าสัตว์เป็นเหยื่อการทารุณกรรม การทอดทิ้ง และทำการเปิดเผยนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

4.9 กิจกรรมการควบคุมด้านสุขภาพ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของสัตว์ของคุณแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตหน่วยงานด้านการตรวจสอบ และหน่วยงานรับรองวิทยฐานะต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด

4.10 การดำเนินการด้านกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการสัตวแพทย์แก่ศาล ทนายความ และเจ้าพนักงานศาล และการดำเนินการในชั้นศาลหรือการดำเนินการด้านการปกครอง ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

 1. การฟ้องร้องคดีและการดำเนินการด้านกฎหมายอื่น ๆ: สำหรับการฟ้องร้องคดี และการดำเนินการด้านกฎหมายอื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของคุณตามคำสั่งของศาล หรือคำสั่งด้านการปกครอง หรือตามหมายศาล คำร้องให้มีการไต่สวน หมายเรียก การเรียกตัว หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ 
 2. การบังคับใช้กฎหมาย: หากมีการบังคับใช้กฎหมายและเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดให้กระทำการดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการสัตวแพทย์

  • เพื่อระบุหรือกำหนดข้อสงสัย ผู้หลบหนี พยานวัตถุ หรือบุคคลที่หายตัวไป
  • เกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมที่ต้องสงสัย ภายใต้สภาวการณ์ที่จำกัด หากว่าเราไม่อาจได้รับการตกลงยินยอมของบุคคลนั้น
  • เกี่ยวกับการตายที่สงสัยว่าเป็นผลมาจากอาชญากรรม
  • เกี่ยวกับอาชญากรรมซึ่งเป็นการกล่าวหา Deemmi และ
  • ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นการรายงานเหตุอาชญากรรม สถานที่เกิดเหตุหรือผู้ถูกทำร้าย หรือเป็นการระบุตัวตน การอธิบายหรือที่อยู่ของบุคคลผู้ก่ออาญากรรม
 3. กิจกรรมด้านความมั่นคงและข่าวกรองของชาติ: ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการเพื่อการสืบราชการลับ การต่อต้านข่าวกรอง และกิจกรรมด้านความมั่นคงของชาติอื่น ๆ

5. นโยบายด้าน Social Media

Deemmi ได้ทำการเปิดเพจบนเว็บไซต์สื่อสังคมเพื่อให้เกิดชุมชมที่เป็นมิตร ให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมแก่ผู้ใช้เว็บไซต์สื่อสังคมนั้นเหล่านั้น Deemmi สนับสนุนให้คุณแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันเรื่องราวของคุณในรูปแบบที่สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเว็บไซต์สื่อสังคมที่ว่านี้ ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter, YouTube, รูปแบบการแสดงผลตอบรับทางออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์สื่อสังคมอื่น ๆ (“เว็บไซต์ สื่อสังคม”) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง การเปิดดู และ/หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์สื่อสังคม คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

5.1 ข้อมูลมิใช่สิ่งทดแทนเครื่องมือหรือการวินิจฉัย

เนื้อหาต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และสิ่งอื่นที่ปรากฏบนเว็บไซต์สื่อสังคมมีไว้สำหรับใช้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยข้อมูลนั้นไม่ใช่เป็นการให้คำปรึกษาแทนผู้ ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของคุณแต่อย่างใด โปรดปรึกษาข้อสงสัยและความกังวลกับสัตวแพทย์

5.2 คำเตือนเมื่อมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์สื่อสังคมถือเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยข้อมูลใดก็ตามที่คุณแชร์นั้นผู้อื่นจะสามารถเห็นได้และอาจถูกบุคคลที่สามเก็บบันทึกไว้ Deemmi ไม่สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม สกัดกั้น หรือลบทิ้งเนื้อหาของคุณจากบุคคลที่สามเหล่านั้นได้ โปรดพึงระวังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัว

5.3 สิ่งต้องห้าม

เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งความสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น โพสต์ หรือเนื้อหาดังต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคาม ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ลบหลู่ หมิ่นประมาท รังควาน ก่อให้เกิดความอับอาย ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทำให้เสียชื่อเสียง ให้ร้าย ลามก หรือเป็นการรุกรานสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เป็นเนื้อหาที่ส่อเจตนาร้าย เหยียดเชื้อชาติ สัญชาติของบุคคลอื่น โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Deemmi เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ให้มีไว้ตามกฎหมาย หรือภายใต้ความสัมพันธ์เชิงสัญญา หรือความไว้ใจ เนื้อหาที่มีไวรัส เวิร์ม รหัสปิดการใช้งาน หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารทางไกลอื่น โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย อีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่ ที่ไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการจูงใจเชื้อเชิญรูปแบบอื่นใด นอกจากนี้ห้ามใช้เว็บไซต์สื่อสังคมในการให้คำแนะนำทางสัตวแพทย์ หรือแสดงความคิดเห็นทางการดูแลรักษาโดยผู้ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ของ Deemmi หรือใช้ เว็บไซต์สื่อสังคมอ้างอิงถึงสัตวแพทย์ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ของ Deemmi ห้ามปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จ หรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคล หรือหน่วยงานใด Deemmi ขอสงวนสิทธิในการเฝ้าระวังติดตาม ห้าม จำกัด สกัดกั้น ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคมใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือด้วยเหตุผลอันใดก็ตามแล้วแต่ดุลยพินิจ ทั้งนี้ Deemmi อาจเอาออก ลบ ขัดขวาง กลั่นกรอง หรือจำกัดด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม ตามที่เห็นสมควร

5.4 คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

Deemmi จัดให้มีเว็บไซต์สื่อสังคมโดยใช้ทักษะและความใส่ใจในระดับที่เหมาะสม และหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมเหล่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่หรือปรากฏบนเว็บไซต์สื่อสังคมมีไว้เพื่อ หรือเจตนาให้ผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อความเข้าใจและการศึกษา โดยการเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคม เป็นไปโดยสมัครใจโดยความเสี่ยงตกเป็นของคุณเองเท่านั้น แม้ว่า Deemmi มีความพยายามอย่างเหมาะสมในการเฝ้าระวัง ติดตามและลดความรุนแรงของเนื้อหาที่มีการโพสต์ลงนั้น ก็ไม่ได้ลดความรุนแรงในความคิดเห็นได้ทั้งหมด และไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอทางออนไลน์ได้ทันท่วงทีได้เสมอไป การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคลจากการโพสต์ลงเว็บไซต์สื่อสังคมต่าง ๆ ไม่จำเป็นว่าจะเป็นการแสดงความเห็นของ Deemmi เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของ Deemmi

Deemmi ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดหรือมีแต่ความปลอดภัย เพราะการทำงานของเว็บไซต์เหล่านี้อาจถูกแทรกแซงด้วยปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Deemmi ซึ่ง Deemmi ไม่ขอรับรองว่าไฟล์ต่าง ๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านี้จะไม่มีไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทำให้อุปกรณ์ของคุณติดไวรัสหรือถูกทำลายได้

Deemmi ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือระงับเว็บไซต์สื่อสังคมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้

การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม Deemmi ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่มีการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นจากทาง Deemmi

5.5 การชดเชยค่าเสียหาย

คุณจะต้องป้องกัน ชดเชย และคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายแก่ Deemmi รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบอำนาจจากการสูญเสีย การร้องเรียน ความเสียหาย การชำระหนี้ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ได้แก่ ค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำการใด ๆ ที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์สื่อสังคม

6. การเปลี่ยนแปลง

นโยบายนี้อาจมีการปรับแก้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และเมื่อผู้ ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมแต่ละครั้ง นโยบายใหม่จะใช้บังคับและมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศใช้ โดยการโพสต์เนื้อหาใด ๆ หลังจากการประกาศใช้เงื่อนไขใหม่นั้น คุณตกลงและยอมรับการปรับแก้ใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้

7. กฎหมายที่ใช้ควบคุมและเขตอำนาจศาล

นโยบายนี้ควบคุมและตีความตามกฎหมายประเทศไทย การร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว

8. ความมั่นคงปลอดภัย

เว็บไซต์นี้มีการระวังเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า เมื่อคุณให้ข้อมูลอันเป็นความลับผ่านเว็บไซต์นี้แล้ว ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ปลอดภัย ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ตามข้อความต่าง ๆ ที่คุณส่งถึงเราทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัย หากคุณเลือกส่งข้อมูลอันเป็นความลับให้เราทางอีเมล ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงที่บุคคลที่สามอาจดักจับหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว

9. การเชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดพึงระลึกว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำอันเป็นการส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อใด ๆ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่ออกจากเว็บไซต์ของเราได้อ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้เลือกกดลิงค์เพื่อเข้าชม การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปนั้นไม่ได้รับการอนุมัติ หรือรับรองจากเรา ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาดังกล่าว

10. การไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง

เราไม่ขอรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย ได้แก่ การรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันต่อเวลาของข้อมูลหรือการแสดง ความเห็นที่มีอยู่ หรือผ่านเว็บไซต์นี้ และคุณไม่ควรคิดเอาเองว่าข้อมูลที่มีนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าด้วยวิธีการใดสำหรับการสูญเสีย การร้องเรียน หรือความเสียหาย แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียที่เกิดขึ้นตามมาจากการหยุดพักกิจการ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นใดในระบบ ซึ่งมีสาเหตุจากการให้หรือใช้ข้อมูลที่หรือผ่านเว็บไซต์นี้

11. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ 2022 โดย Deemmi สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดเรียงบน Deemmi และเว็บไซต์อื่น ๆ ของ Deemmi อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำการคัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือจำหน่าย และห้ามทำการดัดแปลง เปิดเผย หรือทำการโพสต์ซ้ำไปยังเว็บไซต์อื่น การเปิดเผยหรือการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อว่าเราจะได้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณไว้ได้

12. สรุปความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณ และทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาเฉพาะขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่คุณเห็นว่าน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากที่สุด ทั้งนี้คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านซ้ายมือ

13. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงหลักการรวบรวม ประมวลผล และจัด เก็บข้อมูลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนี้ยังได้อธิบายวิธีการที่เรา หุ้นส่วนของเรา และผู้ใช้บริการของเรานำคุกกี้มาใช้งาน รวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องควบคุมดูแล

13.1 คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ เมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในบราวเซอร์ โดยทั่วไปคุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อ “จดจำ” ตัวคุณและความชื่นชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “เซสชั่นคุกกี้”) หรือการเข้าชมซ้ำหลาย ๆ ครั้ง (โดยใช้ “เพอซิสเทนท์คุกกี้)

13.2 ประเภทของคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) มีความจำเป็นอย่างมาก ต่อเว็บไซต์ของเราเนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ช่วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อการดำเนินการของคุณ สนับสนุนโครงสร้างของหน้าเพจที่แสดงให้คุณเห็น รวมทั้งทำให้การท่องเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่ถึงเมื่อคุณสิ้นสุดการเข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ (Analytical / Performance Cookies) ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา โดยการกำหนดจำนวนการเข้าชมเพจและจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีการดำเนินการให้บริการด้านการวิเคราะห์เว็บเพื่อทำงานวิเคราะห์รูปแบบ พฤติกรรมผู้ใช้งาน และเราก็ใช้ข้อมูลนั้นในการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานหรือระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุชื่อ (กล่าวคือ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ อีกทั้งไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในนั้น อาทิ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสถิติเท่านั้น
 • คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional Cookies) ช่วยให้เรารับรู้จดจำเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความพอใจของคุณ เพิ่มเติมฟีเจอร์และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการเข้าชมโดยข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้นั้น เป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุชี้ถึงตัวคุณได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาพฤติกรรม / เพื่อการกำหนดเป้าหมาย (Behavioral Advertising / Targeting Cookies) จะถูกใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อทำการบันทึกการเข้าชม เพจและลิงค์ที่คุณเข้าชมและติดตาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการปรับเว็บไซต์ของเรารวมทั้งแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้ตรงกับความสนใจของคุณ

คุกกี้สามารถถูกบล็อกจากบราวเซอร์ของคุณที่ใช้ในการสืบค้นเว็บไซต์ของเรา