Super_AI_Engineering_season2

AI/Robotics for All Expo 2022

คุณศิวพงษ์ นิยมพานิช CTO ของ Deemmi ได้รับเกียรติให้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตของประเทศไทยในงาน AI/Robotics for All Expo 2022 วันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ไบเทคบางนา โดยโครงการ AI/Robotics for All เป็นโครงการเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกระดับให้มีความรู้เท่าทันหรือมีความสามารถด้าน AI และหุ่นยนต์ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับคนทั่วไป การส่งเสริมผู้ใช้งาน องค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำ AI และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมนักพัฒนาและนักวิจัยขั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

AI_Robotics for All Expo 2022_1

โดยงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และตอบโจทย์ภาคเอกชนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาสู่การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การสร้างโรงงานอัจฉริยะซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง ทั้งยังเป็นโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ และรายใหญ่ ได้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพร้อมรองรับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Share
Line
Email